Takamatsu sensei a restaurat scoala ca unic shihan in viata dupa razboi, la solicitarea lui Kuki Takaharu – membru al familiei Kuki (apropiat prieten si al lui Ueshiba sensei). Hatsumi sensei este soke al ramurii Kukishinden Ryu – independent si recunoscut de familia Kuki. Alte ramuri ale scolii exista sub denumirea de Kukishin, Kukishin Hyoho, etc. Scoala este asociata in general cu Takagi Yoshin Ryu, fiind transmisa alaturi de aceasta mai multe generatii in istorie.

Masaaki Hatsumi – Kukishinden Ryu Soke – Hastumi Masaaki

Practic, jutaijutsu este TaKagi Yoshin si DakenTaijutsu este Kukishin Ryu. Exista mai multe forme de transmisie paralele ale scolii si este scoala cea mai vasta din Bujinkan. De asemenea exista un Bumon (aspect martial) cat si un Shumon – aspect ezoteric , religios al scolii. Partea ezoterica este aproape de Shinto si Shugendo, pastrand texte foarte vechi, unele – se spune – de origine babiloniana in peste 100 de densho-uri. Tot aici gasim si o parte medicala extrem de interesanta – Hichibuku Goshinjutsu / Amatsu Tatara.

Continutul formal al BUMON – partii martiale a scolii:

Taijutsu 体術 – Tehnica de mana goala 

=================================

Goho No Kamae 五法之構

1. Hira No Kamae 平之構

2. Hira Ichimonji No Kamae 平一文字之構

3. Seigan No Kamae 正眼之構

4. Katate Hicho No Kamae 片手飛鳥之構

5. Kosei No Kamae 攻勢之構

Te Waza 手技型

1. Omote Gyaku Dori 表逆捕

2. Ura Gyaku Dori 裏逆捕

3. Take Ori 竹折

4. Shuto 手刀

5. Shako Ken 蝦蛄拳

6. Ko Ken 扣拳 / Sosai Shiken 祖殺指拳

7. So Ken 相拳

8. Ryu Ken 留拳

9. U Ken 右拳

10. Omote Oni Kudaki 表鬼砕

11. Ura Oni Kudaki 裏鬼砕

12. Goja Dori 剛者捕

13. Muso Dori 武双捕

14. Bassoku 跋足

15. Seki Soku 跖足

16. Happo Uke 八方受

Torigata No Daiji 捕型の大事

1. Gyaku Kote 逆小手

2. Ura Gyaku 裏逆

3. Musha Ude 武者腕

4. Ude Gyaku 腕逆

5. Gyaku Ura 逆裏

6. O-Gyaku 大逆

7. Gyaku Washi 逆鷲

8. Oni Kudaki 鬼砕

9. Ura Oni Kudaki 裏鬼砕

10. Tsuru No Ashi Ura 鶴足裏

11. Tsuru No Ashi Omote 鶴足表

12. Ume Kudaki 梅砕

13. Uchi Kake 内掛

Desen realizat de Takamatsu sensei cu momentul in care lancea lui Yakushimaru Ryushin se rupe in lupta cu Ashikaga Tadayoshi. Este momentul aparitiei spiritului Kukishin

Shoden No Gata 初伝之型

1. Seion 生音

2. Uyoku 烏翼

3. Yume Otoshi 夢落

4. Suiyoku 水翼

5. Suisha 水車

6. Kubiwa 首輪

7. Hosetsu 崩雪

8. Iso Arashi 磯嵐

9. Ryu Setsu 柳雪

10. Fubuki 吹雪

11. Kataho 片帆

12. Tatsumaki 龍巻

Chuden No Gata 中伝之型

1. Uranami 浦波

2. Tenchi 天地

3. Katanami 方浪

4. Kasumi Gake 霞掛

5. Taki no Se 瀧之瀬

6. Shio Kaze 塩風

7. Yama Arashi 山嵐

8. Ryu Fu 柳風

9. Tatsunami 龍浪

10. Tora O 虎尾

11. Jugan 重岩

12. Shiho Dori 四方捕

Sabaki Gata 捌型

1. Arakoma 荒駒

2. Shika Ashi 鹿足

3. Chikusei 竹声

4. Yume Makura 夢枕

5. Suso Sabaki 裾捌

6. Iso Gaeshi 磯返

7. Kaze Harai 風払

8. Kuruma Dori 車捕

9. Kimon 鬼門

10. Ura Kimon 裏鬼門

11. Ukimo 浮藻

12. Ranfu 乱風

Okuden No Gata 奥伝之型

1. Fuun 風雲

2. Kakugi 権技

3. Hen Gi 返技

4. Oni Otoshi 鬼落

5. Iwa Kudaki 岩砕

6. Setto 雪倒

7. Gotto 剛倒

8. Dofu 拏風

9. Oni Kudaki 鬼砕

10. Ryufu 柳風

11. Tachi Uchi 太刀打

12. Hane Taoshi 撥倒

Shirabe Moguri Gata 調潜型

1. Moguri Dori 潜捕

2. Sharin 車輪

3. Tora Fuse 虎伏

4. Ryu Fuse 龍伏

5. Tobi Chigai 飛違

6. Yama Otoshi 山落

7. Teki Otoshi 擲落

8. Hyoteki 敝当

9. Musasabi 鼯

10. Tama Nage 玉投

11. Gyaku Nage 逆投

12. Uchi Harai 打拂

hanbōjutsu, katayaburi no kamae

Hanbo Jutsu 半棒術 – Baston scurt 90 cm

=================================

Sanshin no Kamae 三心の構

1. Kata Yaburi No Kamae 型破の構

2. Munen Muso No Kamae 無念無想の構

3. Otonashi No Kamae 音無しの構

Shoden no Kata 初傳之型

1. Katate Uchi 片手打

2. Tsuki Otoshi 突落

3. Uchi Waza 打技

4. Nagare Dori 流捕

5. Kasumi Gake 霞掛

6. Iki Chigae 行違

7. Kao Kudaki 顔碎

8. Ate Kaeshi 当返

9. Saka Otoshi 逆落

Chuden No Kata 中傅之型

1. Kote Gaeshi 小手返

2. Saka Otoshi 逆落

3. Harai Waza 払技

4. Soto Waza 外技

Okuden No Kata 奥傅之型

1. Hane Otoshi 跳落

2. Mata Gake 股掛

3. Kote Harai 小手払

Rokushaku Bojutsu 六尺棒術  – BASTON 1.80m

=================================

Bo No Saho 棒の作法

Kamae 構 / Kishin Kyuho No Kamae 奇神九法の構

1. Jodan No Kamae 上段之構

2. Chudan No Kamae 中段之構

3. Gedan No Kamae 下段之構

4. Ichimonji No Kamae 一文字之構

5. Hira Ichimonji No Kamae 平一文字之構

6. Ihen No Kamae 詒変之構

7. Seigan No Kamae 青眼之構

8. Tenchijin No Kamae 天地人之構

9. Heito No Kamae 撆倒之構

Kihon Gata 起本型

1. Ukemi Gata 受身型

2. Ashi Barai 足払

3. Bofuri Gata 四方棒振型

4. Men Uchi Gata 面打型 / Menuchi Harai Gata 面打払い型

5. Tsuki Hane Gata 突き跳ね型

Keiko Sabaki Gata 稽古捌型

1. Goho 五法

2. Ura Goho 裏五法

3. Sashi Ai 差合

4. Funa Bari 船張り

5. Tsuru No Issoku 鶴之一足

6. Ura Issoku 裏一足 / Ri Issoku 裏一足

7. Suso Otoshi 裾落

8. Ura Suso Otoshi 裏裾落

9. Ippon Sugi 一本杉

10. Taki Otoshi瀧落

11. Koku 虚空

12. Kasa No Uchi 笠之内

13. Tachi Otoshi 太刀落

14. Harai 払

15. Kote Tsuke 小手附

16. Mukozume 向詰

17. Keri Age 蹴挙

18. Uchi Dome 撃留

19. Tsuke Iri 附入

20. Gorin Kudaki 五輪砕

21. Tenchijin 天地人

22. Maehiro 前広

23. Ryo Kote 両小手

24. Uranami 浦波

25. Tama Gaeshi 玉返

Shoden No Gata 初傳之型

1. Chudan Kangi 中段杆技

2. Gedan Kangi 下段杆技

3. Ihen Kangi 詒変杆技

4. Jodan Gogi 上段護技

5. Ichimonji Gogi 一文字護技

6. Hira Ichimonji Gogi 平一文字護技

7. Ichimonji Hakugi 一文字抛技

8. Seigan Hakugi 青眼抛技

9. Tenchijin Hakugi 天地人抛技

Chuden Gata 中傳之型

1. Jodan Yakugi 上段挨技

2. Gedan Yakugi 下段挨技

3. Hira Ichimonji Yakugi 平一文字挨技

4. Chudan Jugi 中段擣技

5. Ichimonji Jugi 一文字擣技

6. Ihen Jugi 詒変擣技

7. Seigan Saigi 青眼摧技

8. Tenchijin Saigi 天地人摧技

9. Ichimonji Saigi 一文字摧技

Okuden Gata 奥傳之型

1. Jodan Sogi 上段搶技

2. Gedan Sogi 下段搶技

3. Hira Ichimonji Sogi 平一文字搶技

4. Chudan Saigi 中段搉技 (Chudan Kakugi)

5. Ichimonji Saigi 一文字搉技 (Ichimonji Kakugi)

6. Ihen Saigi 詒変搉技 (Ihen Kakugi)

7. Seigan Yakugi 青眼扼技

8. Tenchijin Yakugi 天地人扼技

9. Heito Yakugi 撆倒扼技

Bo Nuke 棒抜け

1. Kubi Nuke Ichi 首抜け一

2. Kubi Nuke Ni 首抜け二

3. Nage Bo 投げ棒

Sojutsu 槍術 – sulita

=====================================

Jinba Rei 陣場礼

1. Tachi Rei 立礼

2. Za Rei 座礼

Kamae 構

1. Seigan No Kamae 青眼の構

2. Jizuri Seigan No Kamae 地擦青眼の構

3. Chudan No Kamae 中段の構

4. Jodan No Kamae 上段の構

5. Yari Gedan No Kamae 下段の構

6. Ihen No Kamae 詒変の構

Kaisetsu Gata 快攝型

1. Kanpo 扞法

2. Shiho Waza 四方技

3. Hicho Kaku 飛鳥抛

4. Hito Tsuki Aiho 一突挨法

5. Ittosanto 一擣三當

6. Hassai 撥摧

7. Hiso 秘槍

8. Tenchi Sai 天地摧 / Tenchi Kaku 天地抛

9. Happo Yaku 撥捕扼

Gokui Kata 極意型 / Kasumi Kata 霞型

1. Ichimonji 一文字

2. Kiku Sui 菊水

3. Maki Tsuta 巻蔦

4. Oni Sashi 鬼刺

5. Hiryu 飛龍

6. Tsuki Buse 突伏

7. Kage Cho 蔭蝶

8. Satsu Gyoku 三つ玉

9. Shichi Maiba 七枚葉

Menkyo Kaiden Hencho Kata 免許皆伝変蝶型

1. Yoko Taoshi 横倒

2. Ryuto 龍頭

3. Tomoe 巴

4. Kugi Nuki 釘抜

5. Arashi 嵐

6. Shinmyo 心明

7. Taki Otoshi 瀧落

8. Yoko Nage 横投

9. Tate Nage 立投

10. Nichi Getsu 日月

Keiko Kata 稽古型

1. Ryu Kasumi 龍霞

2. Sotai Ken 槍体変

Naginatajutsu 杖薙刀術 – HALEBARDA

=================================

Kuki Naginata Densho : Hishohen no Maki’ 九鬼薙刀秘勝遍之巻

Kamae 構

1. Seigan No Kamae 青眼之構

2. Naka Seigan No Kamae 中青眼之構

3. Hira Ichimonji No Kamae 平一文字之構

4. Yoko Ichimonji No Kamae 横一文字之構

5. Hasso No Kamae ハ相之構

Kata 型

1. Nagi Taoshi 薙倒

2. Suri Age 掬上

3. Hatagi 抜倒

4. Ashi Harai 足払

5. Hane Age 撥倒

6. Kuri Dashi 繰出

7. Zengo Nagi 前後薙

8. Sashi Chigai 差違

9. Tobi Kiri 飛切

Bisentojutsu 眉尖刀術 – un fel de halebarda masiva chinezeasca

=================================

Kamae 構

1. Seigan No Kamae 青眼之構

2. Naka Seigan No Kamae 中青眼之構

3. Hira Ichimonji No Kamae 平一文字之構

4. Yoko Ichimonji No Kamae 横一文字之構

5. Hasso No Kamae ハ相之構

Kata 型

1. O Shin 汪振

2. Kaku Gyaku 鬲逆

3. Chikusha 竹斜

4. Namiba 波刃 / Hajin 波刃

5. Batto 抜刀

6. Gisen 曦先

7. Shinto 伸刀

8. Seito 惺刀

9. Miken 魅剣

Bikenjutsu 秘剣術 – SABIE

=================================

Hiken jutsu – Tsukekomi , Hatsumi soke

Kamae 構

1. Seigan No Kamae 青眼之構

2. Ichi No Kamae 一之構

3. Chudan No Kamae 中段之構

4. Gedan No Kamae 下段之構

5. Tenchi No Kamae 天地之構

6. Kasumi No Kamae 霞之構

7. Daijodan No Kamae 大上段之構

Kasumi No Ho 霞の法

Biken No Ho 秘剣之法

1. Tsuki Komi 附込

2. Tsuki Kake 突掛

3. Kiri Age 斬上

4. Kiri Sage 斬下

5. Kasugai Dome 銯止 / Kinshi 止

6. Kocho Gaeshi 小蝶返

7. Shiho Giri 四方斬

8. Happo Giri 八方斬

9. Tsuki No Wa 月之輪

Kuden 口伝

1. Fudo No Ken 不動之剣

2. Engeki Fuchi 遠撃渕

3. Shinmyo Ken 真妙剣

Jojutsu 杖術 – BASTON ( inaltimea aprox pana la nivelul sprancenelor)

=========================================

Kamae 構

1. Ihen No Kamae ?変の構

2. Gedan No Kamae 下段の構

3. Chudan No Kamae 中段の構

4. Tenchijin No Kamae 天地人の構

5. Ichimonji No Kamae 一文字の構

6. Seigan No Kamae 青眼の構

Kata 型

1. Jumonji 十文字

2. Roppo 六法

3. Kyu-ho 九法

4. Hiryu飛龍

5. Tsuke Iri 付入

6. Kasumi Gake 霞掛

7. Ude Gake 腕掛

8. Kote Gaeshi 小手返

9. Tachi Otoshi 太刀落

Juttejutsu 十手術 – baston metalic cu brat de agatat sabia

=============================

Kamae 構 / Jutte Karada Kamae 十手体構え

1. Muso No Kamae 無想の構

2. Suicho No Kamae 水鳥の構 (Mizutori No Kamae 水鳥の構)

3. Ichi No Kamae 一の構

4. Seigan No Kamae 青眼の構

5. Ten No Kamae 天の構

Juppo Sessho No Jutsu 十方折衝之術 / Kata 型

1. Kiri No Hito Ha 桐之一葉

2. Rakka 落花

3. Gorin Kudaki 五輪碎

4. Mizu Tori 水鳥

5. Mawari Dori 廻捕

Kodachi Dori 小太刀捕 – sabie scurta ( wakizashi)

==================================

Kamae 構

1. Seigan No Kamae 青眼の構

2. Naka Seigan No Kamae 中青眼の構

3. Otonashi No Kamae 音無の構

Kata 型

1. Hicho No Ken 飛鳥之剣

2. Shishi Geki 獅子撃

3. Juji Ken 十字剣

Cristian Laiber
Cristian Laiber