TAKEDA RYU SoBudo - Arte Martiale Traditionale in Bucuresti - AIKIJUTSU - IAIDO - JODO - KENJUTSU - JUKENPO
    Despre club  --  Cursuri  --   Intrebari Frecvente --  VideoDojo  --   Seminarii  --   Noutati  --  Arhiva  --  Produse --  Contact      
Istoric, origini
Aikido sau Aikijutsu ?
Iaido / Kenjutsu
Jodo / Shugijutsu
Ju Kenpo
Shuriken Jutsu
Bu Jutsu Ido
Programa Tehnica
MEDIA (pdf, video)
DVD - Takeda Ryu
Articole
Intrebari Frecvente
CURS GRATUIT
Acte Inscriere - PDF

Click pt : Programul antrenamentelor - Locatia salii(click pe imagine pt detalii)

 

Genealogia - Daito Ryu  Aikijutsu

Shinka Saburo Yoshimitsu, sec al 12-lea, Daido-ryu

 • Saigo Chikamasa, 1829-1905, Oshikiuchi

  • Takeda Sogaku, 1858-1943, Aikijujutsu

   • Takeda Koechi (son of Sogaku)

   • Yong Sul Choi, Hapkido,

   • Shodo Morita, Nihon Goshin Aikido,

   • Matsuda Hosaku

    • Okuyama Yoshiji, Hakko-ryu,

     • Nakano Michiomi, Shorinji Kempo

    • Yamashita Minoru, Shindo-ryu

     • Yamada Saburo, 1926-1976, Yamate-ryu

   • Takeda Tokimune, 1925-, Daito-ryu Aikijutsu

   • Taiso/Kodo Horikawa , Kodokai Daito Ryu

    • Seigo Okamoto , Roppokai Daito Ryu

   • Ueshiba Morihei, 1883-1969,  Aikido,

    • Tanaka Setaro, Shinryaku Heiho

    • Minoru Mochizuki, Yoseikan Budo

    • Fukui Harunosuke, Yae-ryu

    • Shioda Gozo, Yoshinkan

    • Otsuki Yutaka, Otsuki-ryu

    • Inouye, Shinwa Taido

    • Hoshi Tetsuomi, Hoshi-ryu Kobujutsu

    • Hirai Minoru, Korindo

    • Tomiki Kenji, Tomiki-ryu

    • Noguchi Senryuken, Shindo Rokugo-ryu

    • Tomei/Tohei Koichi, Ki no Kenkyukai/Shinshin Toitsu

    • Ueshiba Kisshomaru (son of Morihei), 1921-1999 (with Ueshiba Morihei) Aikido, Main-Line Moderna a Aikido-ului

    • Morihiro Saito - "Iwama Ryu" Aikido / Takemusu Aiki 

Index | Despre noi | Cum ajung ? | Cursuri BudoSHOP  | Contact  |  Inscriere                                                © 2012  RAIDEN DOJO